pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 29.01.2021
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Konzultace / Poradenství

Česká legislativa:

Zákon č. 350/2011 Sb.
o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (27.10.2011)

Vyhláška č. 61/2013 Sb.
o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech (6.3.2013)

Zákon č. 185/2001 Sb.
o odpadech a o změně některých dalších zákonů (15.5.2001)

Vyhláška č. 93/2016 Sb.
o Katalogu odpadů (23.3.2016)

Zákon č. 477/2001 Sb.
o obalech a o změně některých zákonů (4.12.2001)

Vyhláška č. 641/2004 Sb.
o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence (8.12.2004)

Nařízení vlády č. 194/2001 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (14.5.2001)

Zákon č. 120/2002 Sb.
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů (8.3.2002)

Zákon č. 324/2016 Sb.
o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (6.9.2016)

Konzultace / Poradenství

Evropská legislativa:

Nařízení EP a R (ES) č. 1907/2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice ...(18.12.2006)

Nařízení EP a R (ES) č. 1272/2008
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic ... (16.12.2008)

Nařízení Komise (EU) č. 2015/830,
kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení EP a R (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (28.5.2015)

Nařízení EP a R (ES) č. 648/2004
o detergentech (31.3.2004)

Nařízení EP a R (EU) č. 528/2012
o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (22.5.2012)

Nařízení EP a R (ES) č. 1223/2009
o kosmetických přípravcích (30.11.2009)

Uvedené předpisy jsou v aktuálním znění nebo ve znění pozdějších aktualizací!

Je možné dohodnout konzultaci i ke zde neuvedenému právnímu předpisu.

Konzultace je možno uskutečnit telefonicky, emailem, pomocí komunikačních programů nebo i na dohodnutém místě. Ceny se stanovují dohodou.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH