pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 29.01.2021
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Scénář expozice (ES)

Scénář expozice je soubor informací, který popisuje podmínky, za kterých mohou být kontrolována rizika spojená s určenými použitími dané látky. Zahrnuje provozní podmínky (například délku trvání a frekvenci používání nebo použité množství, provozní teplotu nebo pH) a nezbytná opatření pro řízení rizik (např. místní odvětrávání, nošení určitého typu rukavic, čištění odpadních vod a výfukových plynů).

Vypracování scénáře expozice předepisuje nařízení REACH v části o následných uživatelích. Scénář expozice může být součástí posouzení chemické bezpečnosti.

Vypracování scénáře expozice pravděpodobně bude zahrnovat dialogy mezi výrobci látky a následnými uživateli a od následného uživatele k dalším následným uživatelům dále v dodavatelském řetězci chemické látky.

Deskriptory použití

Deskriptory použití představují normu pro popisování použití jednotlivých látek. Existuje sedm samostatných seznamů deskriptorů, které ve vzájemné kombinaci vytvářejí stručný popis použití nebo název scénáře expozice:
- Fáze životního cyklu (LCS)
- Oblast použití (SU)
- Kategorie produktu (PC)
- Kategorie procesu (PROC)
- Kategorie uvolňování do ŽP (ERC)
- Kategorie předmětu (AC)
- Technická funkce (TF)

Pro vytváření scénářů expozice jsou k dispozici pokyny pro tvorbu, které vydala Agentura ECHA.

Posouzení chemické bezpečnosti (CSA)

Posouzení chemické bezpečnosti vypracované výrobcem zahrnuje výrobu látky a všechna určená použití. Posouzení chemické bezpečnosti vypracované dovozcem zahrnuje všechna určená použití. Posouzení chemické bezpečnosti se zabývá použitím látky samotné i obsažené ve směsi a v předmětu, a to podle určených použití. Přihlíží se ke všem fázím životního cyklu látky, které jsou výsledkem výroby a určených použití.

Obsah CSA předepisuje nařízení REACH ve své příloze č. I. Posuzuje se nebezpečnost pro:
- pro lidské zdraví,
- pro lidské zdraví plynoucí z fyzikálně-chemických vlastností,
- pro životní prostředí,
- PBT a vPvB látky.

Pro nebezpečné látky nebo směsi a látky PBT / vPvB zahrnuje CSA ještě:
- posouzení expozice (vytvoření ES a odhadu expozice),
- charakterizace rizika.

Zpráva o chemické bezpečnosti (CSR)

Nařízení REACH předepisuje obsah a formát CSR. Předepsaný formát obsahuje část A se třemi body a část B s deseti body. V CSR se uvede souhrn všech významných údajů z CSA.

Rozšířené bezpečnostní listy (eSDS)

Pokud jsou scénáře expozice vytvořeny jako součást CSR, ty potom musí být uvedené v příloze BL (rozšířeném BL) a ten musí být poskytnutý odběratelům v případě, že jsou tyto informace pro ně relevantní.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH