pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 29.01.2021
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Štítky/obaly látek a směsí

Označování nebezpečných chemických látek i směsí předepisuje hlava III nařízení CLP.
Pro látky podle Seznamu harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek z tabulky 3, případně podle klasifikace výrobce látky nebo registračních údajů (Agentura ECHA).

Obsah štítků se liší podle toho, jestli je produkt určený pro prodej široké veřejnosti v maloobchodě, nebo je určený pouze pro profesionální použití (průmysl a instituce).

Prvky štítku - obecná pravidla
- jméno/název, adresa, tel. číslo dodavatele,
- jmenovité množství v balení (pro veřejnost)
- identifikátory produktu (čl. 18)
- výstražné symboly nebezpečnosti (čl. 19)
- signální slova (čl. 20)
- H-věty (čl. 21)
- P-věty (čl. 22)
- doplňující informace (čl. 25)

Informace se uvádějí v úředním jazyce členského státu, takže u nás česky. Pokud je uveden vícejazyčný text, musí být ve všech jazycích stejné údaje.

Identifikátory produktu
Název shodný s názvem uvedeným v bezpečnostním listu. U látek ještě identifikační chemická čísla. U směsí ještě identifikaci všech obsažených látek, které přispívají ke klasifikaci směsi podle kritérií odstavce 3b) čl. 18. Obvykle stačí nejvýše 4 látky.

Výstražné symboly nebezpečnosti
Provedení symbolů je předepsané v příloze V nařízení CLP. Důležité je dodržet jejich velikosti!

Signální slova

NEBEZPEČÍ nebo VAROVÁNÍ. Uvádí se jen jedno, nebezpečí má vyšší prioritu.

Standardní věty o nebezpečnosti
H-věty jsou svázané s klasifikacemi, tzn. s jejich kódy a třídami. Znění standardních vět musí být v souladu s přílohou III nařízení CLP.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P-věty se zvolí podle pokynů uvedených v tabulkách v částech 2 až 5 přílohy I a podle kritérií stanovených v části 1 přílohy IV s přihlédnutím k H-větám a k zamýšlenému nebo určenému použití látky/směsi. Znění standardních vět musí být v souladu s přílohou III nařízení CLP. Neuvádí se více než 6 pokynů, není-li to nutné pro vyjádření a závažnosti nebezpečnosti.

Doplňující informace na štítku
Některé látky a směsi se musí na štítku označit ještě speciálními texty podle přílohy II nařízení CLP. Jsou to především EUH-věty, které jsou specifické pro systém klasifikace CLP. Tady mohou být ještě uvedeny např. údaje o hořlavosti kapalin podle ČSN, hodnoty VOC a údaje požadované speciálními předpisy (např. sprejové dózy, biocidy a detergenty).

Balení, jehož obsah nepřesahuje 125 ml
Pro tyto malé obaly je možno vynechat některé údaje podle kritérií uvedených v článku 1.5.2 přílohy I nařízení CLP.

Výjimky z požadavků na označování/balení
Pro nestandardní obaly je možno údaje poskytnout jiným způsobem podle článku 1.5.1 přílohy I nařízení CLP.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH