pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 29.01.2021
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Evropská agentura ECHA

V roce 2007 byla na základě nařízení REACH založena Agentura ECHA (European Chemicals Agency) se sídlem v Helsinkách ve Finsku.

Poslání
Agentura ECHA je mezi regulačními orgány hlavním aktérem při uplatňování zásadních právních předpisů EU o chemických látkách, které mají sloužit ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí, ale i inovace a konkurenceschopnosti.

Agentura pomáhá podnikům tyto předpisy dodržovat, prosazuje bezpečné používání chemických látek, poskytuje o chemických látkách informace a zabývá se látkami, které vzbuzují obavy.

Vize
Agentura ECHA se snaží stát se předním světovým regulačním orgánem v oblasti bezpečnosti chemických látek.

Funkce
Zajištění činnosti k naplnění nařízení REACH po vědecké, technické i administrativní stránce. Správa databáze informací. Kontaktní místo pro registrace chemických látek. Vědecké a technické poradenství o chemických látkách. Zpřístupnění informací o chemických látkách veřejnosti (např. databáze registrovaných chemických látek s rozšířenými informacemi).

Organizační struktura Agentury
Správní rada, výkonný ředitel, sekretariát, výbor členských států, výbor pro posuzování rizik, výbor pro socioekonomickou analýzu, fórum o prosazování a odvolací senát.

Registrace látek

Základním předpokladem většiny postupů podle nařízení REACH je jednoznačná identifikace látky. Účastníci dodavatelského řetězce musejí mít k dispozici dostatek údajů o identitě svých látek. Registrace platí pro samotné látky, látky obsažené ve směsích a některé případy látek obsažených v předmětech. Chemické látky, které jsou již regulovány jinými právními předpisy, jako jsou léčivé přípravky nebo radioaktivní látky, jsou částečně nebo zcela vyňaty z nařízení REACH. Registrace se týká látek ve vyráběném nebo dováženém množství nad 1 tunu za rok.

Proces registrace už začal předregistrací zavedených látek (látky na trhu EU před vstupem nařízení REACH v platnost) a pokračuje v několika etapách až do 31.5.2018.

Registrovat musí výrobci a dovozci látek samotných nebo obsažených ve směsi v rámci EU, výrobci a dovozci výrobků splňující speciální kritéria látek obsažených v předmětech a výhradní zástupci se sídlem v EU.

Registrované látky je možno vyhledat na webu Agentury, stačí zadat jedno z identifikačních čísel nebo chemický název. V detailním výpisu je potom mimo základní klasifikace (GHS/DSD) uvedeno i mnoho dalších údajů.

Povolování látek
Návrh seznamu látek (seznam kandidátů), které budou potřebovat povolení na použití, je uveřejněný na webu Agentury. Jsou to nebezpečné látky, o kterých se bude rozhodovat, zda se zařadí do přílohy XIV a pro jejich použití bude potřeba povolení. Ten veřejný seznam je první krok povolovacího postupu.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH