pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 29.01.2021
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Nařízení REACH (platí od 1.7.2007)

REACH je zkratka originálního názvu Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

Oficiálně je to nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky a o změně směrnice ...
První oprava nařízení 1906/2006 byla vydána 29.5.2007 v Úředním věstníku EU.

Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, včetně podpory alternativních metod hodnocení rizik látek, a volný pohyb látek na vnitřním trhu za současného zvýšení konkurenceschopnosti a inovace.

Nařízení REACH obsahuje předpisy pro: registraci látek, hodnocení rizika látek, povolování, omezování (od 1. 6. 2009) a pro sestavování bezpečnostního listu.

Nařízení REACH se nevztahuje na: radioaktivní látky, látky pod celním dohledem, neizolované meziprodukty, přepravu nebezpečných látek nebo obsažených v nebezpečných směsích, odpady, látky používané v zájmu národní obrany, léčiva, potraviny a krmiva. Dále na látky uvedené v přílohách IV a V nařízení, a na speciální skupiny látek se nevztahují některá ustanovení nařízení. Kosmetické, detergentní a biocidní výrobky ještě podléhají speciálním směrnicím EU.

Na toto nařízení REACH přímo navazuje nařízení CLP č. 1272/2008, které předepisuje klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Registrace látek

Jedním z hlavních cílů je registrace chemických látek v Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) výrobci v EU a dovozci do zemí EU. Registrace se vztahuje na množství vyrobené nebo dovezené látky > 1 t/rok.
Prvním krokem byla předběžná registrace, která proběhla od 1.6.2008 do 1.12.2008. Od 1.1.2009 probíhal proces registrace rozdělený do 3 etap, skončil 1.6.2018. Zařazení látek do etap záviselo především na vyráběném množství látky. Celkem bylo podáno cca 2 750 000 předregistrací na 150 000 látek. Existující registrační čísla látek se musí uvádět v BL.

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), které budou zařazeny do seznamu látek podléhajících povolení v příloze XIV nařízení REACH, jsou uvedené na "seznamu kandidátů" na webu agentury ECHA. K 05.11.2016 je jich celkem 191. Jedná hlavně o látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci 1. a 2. kategorie a rovněž látky klasifikované jako PBT a vPvB. Rozhodování o těchto látkách začalo po 1.6.2009.

Zprávy o chemické bezpečnosti

Významnou novinkou je zavedení povinnosti vypracování zpráv o chemické nebezpečnosti výrobci nebo dovozci látek. Součástí této zprávy bude posouzení expozice (včetně scénářů expozice) a odhad expozice. Některé zde uvedené informace se budou doplňovat do BL tak, aby byly všechny dokumenty v souladu.
Nařízení REACH také předepisuje formát a obsah zprávy o chemické bezpečnosti. Agentura ECHA vydala dokument s názvem "Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti".

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH