pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 21.03.2021
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Oznamovací povinnost CHLAP/PCN

Oznamování nebezpečných směsí předepisuje český chemický zákon č. 350/2011 Sb., dnes ve znění jeho novelizace zákonem č. 543/2020 Sb. Právě tato novelizace přesunula povinnost oznamování nebezpečných chemických směsí z Registru CHLAP do evropského toxikologického střediska Poison Centres (PCN), a to od 1.1.2021.

Tato změna se ale netýká detergentů, které nemají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví. Tyto detergenty se pořád oznamují do Registru CHLAP. Prováděcí vyhláška č. 61/2013 Sb. stále platí.

Oznamování nebezpečných směsí se nyní řídí nařízením komise (EU) č. 2017/542 ve znění nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/11.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení EP a R (ES) č. 1272/2008. Výklad vysvětluje a upřesňuje současné povinnosti oznamování nebezpečných směsí. Výklad v druhé verzi je k dispozici na webu MZ.

Existuje přechodné období pro oznamování, které umožňuje známení do PCN odložit až do 1.1.2025. Týká se to směsí, které jsou již na trhu a byly oznámeny podle § 22 zákona č. 350/2011 Sb. v Registru CHLAP do 31.12.2020.

S tím souvisí i uvedení kódů UFI na štítcích nebo obalech produktů, pro ně platí stejné přechodné období.

Evropské toxikologické středisko PCN

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) harmonizuje požadavky EU na informace o směsích klasifikovaných jako nebezpečné pro lidské zdraví nebo na základě fyzikálních účinků. Systém začal pracovat od 1.1.2021, jednotlivé státy EU se mohou dobrovolně přihlásit, ale nemusí a mohou si nechat své národní registry a systémy. ČR se do tohoto systému sice už začlenila, ale v oficiálním dokumentu Agentury stále není uvedená. Neznámo proč.

Informace o nebezpečné směsi se musí podávat v tzv. PCN formátu, což je úplně odlišný systém od podávání informací do Registru CHLAP. Je daleko složitější, obsáhlejší a některé údaje jsou ještě omezeny podmínkami. Zjednodušeně řečeno, už nestačí údaje uvedené v bezpečnostním listu směsi, prože některé povinné údaje v něm obvykle nejsou uvedené.

Pro podání oznámení je nutné společnost nejprve registrovat na webu Agentury ECHA a v účtu vytvořit odpovědný subjekt "Legal Entity". Potom už lze podávat oznámení pro jednotlivé směsi. Vše je bezplatné. Veškerá komunikace je v angličtině.

Směsi musí mít přiřazený kód UFI, který lze vygenerovat ve volně přístupném generátoru na webu Agentury. Dále je potřeba vybrat speciální kód EuPCS, což je zatřídění výrobku do Evropského systému kategorizace výrobků.

Do ohlášení se musí uvést i druh obalů a jejich obsahy.

Ohlášení lze podat nejen pro ČR, ale prakticky i pro všechny ostatní státy EU.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH