pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 29.01.2021
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Detergenty

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech. Nařízení Komise (ES) č. 907/2006, kterým se mění nařízení EP a R (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení příloh III a VII.
Nařízení se vztahuje na detergenty podle definice v článku 2: Detergentem je každá látka nebo přípravek obsahující mýdla nebo jiné povrchově aktivní látky určené pro prací a čisticí procesy. Detergenty mohou být v jakékoliv formě (kapalina, prášek, pasta, tyčinky, hrudky, tvarované kusy, kostky, atd.) a mohou být uváděny na trh nebo používány pro potřeby domácností, institucí nebo průmyslu.

Označování přípravků obsahujících detergenty předepisuje článek 11 nařízení a týká se produktů, které jsou nabízeny k prodeji spotřebiteli, tzn. v maloobchodu. Na obalu detergentů musí být uveden obsah v souladu se specifikacemi stanovenými v příloze VII A. V případě potřeby musí být na obalu uveden též návod k použití a zvláštní bezpečnostní opatření. Pro prací prostředky musí být navíc uvedeny informace stanovené v příloze VII B. Dále je povinnost vyhotovení Datového listu složek podle přílohy VII C, které jsou určeny zdravotnickým pracovníkům. Ještě je potřeba zveřejnit na internetových stránkách seznamu složek podle přílohy VII D.
Tyto povinnosti se nevztahují na produkty určené pro průmysl a instituce, tzn. profesionální použití.

Chemický zákon č. 350/2011 Sb. stanovuje oznamovací povinnost pro dovozce nebo prvního uživatele, který uvede na český trh detergent, do evropského PCN nebo do českého Registru CHLAP.

Biocidy

Zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.
Poslední jeho novelizace zákonem č. 324/2016 Sb. o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (Zákon o biocidech) ruší první a čtvrtou část a přílohu, protože je kompletně řeší nařízení (ES) o biocidech. Zákon proto navazuje na směrnici č. 98/8/ES, nařízení č. 528/2012 a další evropské předpisy o biocidech.

Základní definice biocidů určuje nařízení č. 528/2012 v článku 3.
Příloha V tohoto nařízení určuje 22 typů biocidních přípravků ve 4 skupinách: dezinfekční prostředky (1-5), konzervanty (6-13), regulace živočišných škůdců (14-20), jiné biocidní přípravky (21-22).

Na biocidní přípravky se mimo uvedených předpisů vztahuje ještě nařízení REACH (bezpečnostní list, povolování a omezování), nařízení CLP (klasifikace, balení, označování) a český chemický zákon (oznamování).

Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanoví pravidla pro provádění pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek uvedených v článku 89 nařízení (EU) č. 528/2012. V příloze II jsou uvedené kombinace účinné látky a typu přípravku zařazené do programu přezkumu dne 4.8.2014.
Aktuální seznam biocidních účinných látek schválených dle směrnice 98/8/ES a nařízení (EU) č. 528/2012 je uvedený na webu Agentury ECHA - echa.europa.eu.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH