pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 29.01.2021
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Software na sestavování BL

Program ChemGes rakouské společnosti DR Software GmbH.
Programový balík ChemGes je na trhu od roku 1989 a je neustále doplňován a aktualizován podle aktuální legislativy. Tento rozsáhlý softwarový produkt zahrnuje oblast přepravy, bezpečnosti a ochrany životního prostředí pro nakládání s chemickými látkami a směsmi (přípravky). Umožňuje vytváření a správu bezpečnostních listů, provozních pokynů a etiket podle mezinárodních standardů REACH, včetně evropské varianty systému GHS - CLP.

Program je modulové koncepce a umožňuje používat jejich různé kombinace. V nabídce je nyní 36 jazykových variant, prakticky obsahuje všechny evropské a nejdůležitější světové řeči.

V databázi programu je obsaženo cca 22.000 základních chemických látek. U každé je k dispozici mimo základních identifikačních popisů a fyzikálně-chemických údajů ještě jejich chemická klasifikace podle nařízení č. 1272/2008 (CLP) z tabulky 3 a i předchozí legislativy DSD z tabulky 3.2. Dále jsou k dispozici emisní limity pro pracovní prostředí, toxikologické a ekologické informace, stupeň ohrožení vody, klasifikace pro přepravu.

Program obsahuje expoziční limity v pracovním prostředí mnoha zemí, u nás se používají české limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění nařízení vlády č. 246/2018 Sb.

Do databáze lze vkládat nové chemické látky, doplňovat nebo upravovat údaje u již obsažených látek a případně vytvářet i jejich další varianty s jinými údaji.

Bezpečnostní listy

Klasifikační modul automaticky klasifikuje vloženou směs podle přílohy I nařízení CLP. Jako vstupní údaje použije vložené klasifikační údaje uložené u jednotlivých obsažených látek, případně toxikologické hodnoty (LD50/ATE) pro směs. Program umí počítat i se specifickými koncentračními limity pro jednotlivé kategorie nebezpečností.

Program rovněž automaticky přiřazuje hodnoty expozičních limitů v pracovním prostředí, toxikologické informace pro akutní toxicitu a ekologické informace pro aquatickou toxicitu. Je možné směs klasifikovat z hlediska ohrožení vody podle německých předpisů WKG a podle přepravních předpisů ADR/RID, IMDG, IATA a DOT v jejich aktuálním znění (2019). Veškeré klasifikace a hodnocení lze manuálně upravovat podle nestandardních nebo speciálních podmínek, které program neobsahuje.

Správa BL umožňuje jednoduchým a rychlým způsobem provádět úpravy již vydaných dokumentů při jejich revizích. Ať už je to ze zákonných důvodů (např. změna klasifikace obsažené látky), nebo např. kvůli změně složení nebo jiných údajů.
V současné době program již obsahuje údaje z nařízení komise (EU) 2018/669, které obsahuje české názvy harmonizovaných chemických látek.

Výstupní dokument je ve formátu pdf, vzhled může být individuálně přizpůsobený požadavkům a může obsahovat firemní loga.

V programu je možnost vkládání deskriptorů použití a vytvoření scénářů expozice. Tak lze sestavit nový typ BL - tzv. rozšířený BL.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH