pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 29.01.2021
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Katalog odpadů

Vyhláška č. 93/2016 Sb. ze dne 23. března 2016 o Katalogu odpadů nahrazuje původní vyhlášku č. 381/2001 MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), a to včetně její pozdějších aktualizací.

Český katalog odpadů je nyní už sjednocený s Evropským katalogem odpadů (EWC - European Waste Catalogue).

Vlastní Katalog odpadů je uvedený v příloze č. 1 vyhlášky.

Skupiny odpadů jsou zařazeny pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů, rozdělená na tři dvojice čísel. První dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí označuje podskupinu a třetí dvojčíslí druh odpadu.

Nebezpečné odpady jsou v seznamu označeny symbolem hvězdičky (*) za katalogovým číslem. Odpady bez hvězdičky jsou klasifikované jako "ostatní", tzn. nejsou nebezpečné.

Katalog odpadů obsahuje 20 skupin odpadů, které jsou dále členěny na podskupiny.

V BL se může uvést více kódů odpadů pro vlastní produkt, ten může být zařazený v různých skupinách odpadu. Může se uvést kód i pro znečištěný nebo očištěný použitý obal. Případně i způsob očištění znečištěného obalu.

V BL by se měly uvést doporučené způsoby odstranění vlastního produktu a odpadu z obalu.

Zákon o odpadech

Zákon č. 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:
a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání,
b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a
c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Povinnost zařadit odpad podle Katalogu odpadů pro účely nakládání s odpadem předepisuje zákon ve svém § 5 původcům a oprávněným osobám.

V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad Ministerstvo životního prostředí na návrh příslušného okresního úřadu.

Vyhláška č. 94/2016 Sb.

Vyhláška zapracovává Nařízení komise (EU) č. 1357/2014, které obsahuje seznam vlastností odpadů, které je činí nebezpečnými.

Vlastností je 15 druhů a označují se zkratkou HP 1 - 15. V příloze nařízení jsou potom u jednotlivých vlastností uvedená kritéria, podle kterých se přiřazují k odpadům. Prakticky záleží na klasifikaci obsažených látek a jejich množství ve směsi.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH