pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 29.01.2021
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Bezpečnostní list (BL)

BL chemických látek a směsí je základní informační dokument o jejich nebezpečných vlastnostech, účincích na lidské zdraví a životní prostředí. Vychází z obsahu nebezpečných chemických látek v nadlimitních koncentracích nebo látek, pro něž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí (u nás je to Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdější předpisů). Předepisuje povinné označování obalů, upozorňuje na možná rizika při používání a specifikuje osobní ochranné pomůcky pro bezpečné používání.

Český chemický zákon č. 350/2011 Sb. od 31.5.2015 zrušil platnost některých svých částí a předal tím všechny požadavky na bezpečnostní listy evropké legislativě.
To znamená na nařízení REACH, ve kterém jsou uvedeny všechny základní požadavky na vydávání BL. V článku 31 nařízení jsou stanoveny "Požadavky na BL", v příloze II potom "Pokyny pro sestavení BL". Nařízení Komise (EU) č. 830/2015 novelizuje nařízení REACH a hlavně její přílohu II, kde upravuje vzhled a strukturu formuláře. Nyní už platí pro látky i směsi jen systém CLP.

Bezpečnostní listy směsí vydané v přechodném období mezi DPD a CLP ještě mohly obsahovat obě tyto klasifikace, ale do 1.6.2017 musí být staré klasifikace DPD ze všech BL odstraněny. Rovněž už se už také nesmí uvádět klasifikace DSD u obsažených látek v oddíle 3 BL.

Bezpečnostní list musí být vypracován v úředním jazyce každého členského státu, v němž je látka nebo směs uváděna na trh.

Klasifikace látek a směsí v BL

Klasifikace a označování látek se řídí nařízením č. 1272/2008 platném znění (CLP), které obsahuje v tabulce 3 přílohy I Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek. Ten vychází z dřívější směrnice 67/548/EHS a je doplněný aktuálními dodatky.

Klasifikace a označování směsí se může udělat několika způsoby. Nejuniverzálnější jsou metody popsané v příloze I nařízení CLP. Je ovšem k tomu potřeba znát obsah nebezpečných látek ve směsi, a mít je dostatečně identifikované a klasifikované. V nařízení CLP jsou potom uvedené postupy klasifikací pro jednotlivé druhy nebezpečností. Např. pro akutní toxicitu jsou zde uvedené vzorce, do kterých se dosazují toxikologické hodnoty LD/LC50, případně odhady akutní toxicity ATE. Tak lze přesně spočítat nebezpečnost směsi, což v minulém systému DPD nebylo možné.

I když dnes již někteří zahraniční výrobci vydávají BL i v češtině, jsou tyto listy z hlediska české legislativy často neúplné. Např. tam často chybí kontakt pro naléhavé situace (např. pro náhodné požití) na TIS Praha, nejsou uváděné české přípustné expoziční limity PEL a nejvyšší přípustné koncentrace NPK-P z NV 361/2007 Sb. v aktuálním znění, a téměř vždy chybí odkazy na použité české předpisy. Je to tím, že používané software mají pouze jazykové moduly, které přeloží veškerý text z originální verze, ale už nejsou obsaženy další národní odlišnosti. Inspektoři ČIŽP tyto BL hodnotí jako nedostatečné a udělují za ně pokutu. BL je potom potřeba doplnit, resp. přepracovat.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH