pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 21.03.2021
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Sestavování českých bezpečnostních listů

Nové sestavení bezpečnostních listů podle dodaných podkladů nebo podle zahraničních originálů (němčina, angličtina, polština apod.).

Aktualizace českých bezpečnostních listů

Aktualizace starších vydání bezpečnostních listů podle nařízení REACH (č. 1907/2006), nařízení CLP (1272/2008) a nařízení komise (č. 2020/878).

Revize českých bezpečnostních listů.

Revize současných bezpečnostních listů z důvodu změny legislativy (např. vydání novelizací nařízení nebo směrnic).
Revize současných bezpečnostních listů z důvodu změny informací, které mohou ovlivnit opatření k řízení rizik, nebo změny informací o nebezpečnosti (např. změna složení směsi).

Bezpečnostní listy látek

Klasifikace podle nařízení CLP (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění).

Bezpečnostní listy směsí

Klasifikace podle nařízení CLP (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění).

Vložení scénáře expozice do BL

Vložení překladu originálního scénáře expozice podle nařízení REACH (č. 1907/2006 v platném znění) na konec bezpečnostního listu jako jeho přílohu.

Formát bezpečnostních listů

Výsledný dokument bezpečnostního listu je ve formátu PDF. Formulář plně odpovídá nařízení Komise (EU) č. 2020/878.
Dokument lze podle individuálních požadavků v širokém rozsahu formátovat. Na horní okraj dokumentu je možné umístit libovolné logo nebo obrázek. Písmo dokumentu je možné použít ve dvou variantách, bezpatkové nebo patkové a ještě v kombinaci s kurzívou. Je možné změnit další formátování dokumentu, jako je formát odstavců, nadpisů, rámečků jakož i jejich barvu.
Titulní stránka BL (kliknutím ji zvětšíte):

Ukázka formuláře BL

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH