pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 29.01.2021
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Systém GHS

GHS je zkratka pojmu Globální harmonizovaný systém klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a směsí.

GHS jsou harmonizovaná kritéria pro klasifikaci a označování chemických látek a směsí, jejichž cílem je usnadnit celosvětový obchod a současně zajistit ochranu lidského zdraví a a životního prostředí. Tato kritéria byla vyvíjena v rámci struktury Organizace spojených národů a mají celosvětový dosah.

GHS je systém pro identifikaci nebezpečných chemických látek a směsí a pro informování uživatelů o jejich nebezpečnosti pomocí symbolů a vět na štítcích obalů a prostřednictvím další dokumentace, jako jsou např. bezpečnostní listy. Systém vychází ze stávajících právních předpisů v oblasti chemických látek a zavádí jednotná kritéria. Země, které zavedou tento systém do své legislativy, významným způsobem zjednoduší vzájemné obchodování s chemickými produkty.

GHS proti předchozí klasifikaci přináší některé změny a další rozšíření pro nebezpečné fyzikální vlastnosti a nebezpečné vlastnosti pro zdraví a životní prostředí. Úplně mění výstražné symboly nebezpečnosti (nové piktogramy), zavádí signální slova (nebezpečí a varování) a upravuje znění standardních vět o nebezpečnosti (H-věty) a pokynů pro bezpečné zacházení (P-věty). Rovněž vlastní klasifikace je rozšířená a klade větší důraz na toxikologická a ekotoxikologická data.

Jako světový regulační orgán v oblasti bezpečnosti chemických látek byla v roce 2007 založena Agentura ECHA (European Chemicals Agency), která sídlí v Helsinkách ve Finsku.

Systém CLP

CLP (Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures) zavádí systém GHS prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 do evropské legislativy, a to v návaznosti na nařízení č. 1907/2006 - REACH s platností od 20.1.2009.

CLP je oproti vlastnímu GHS mírně upraveno, jsou přidány některá zavedená evropská označení formou EUH-vět, které v GHS nejsou. Rovněž došlo k významnému sjednocení pojmů s přepravními předpisy ADR/RID.

V současné době existuje ve světě vícero variant systému GHS. Je možné se setkat např. s variantou pro USA, kde se používají přísnější limitní hodnoty pro akutní toxicitu, jiné H-věty a P-věty atd. Uvedená klasifikace se může lišit.

Protože CLP úplně změnilo předchozí systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí a rušilo předchozí směrnice, bylo ještě zavedeno přechodné období. V něm je možno ještě používat bezpečnostní listy obsahující údaje o staré klasifikaci.

Dvouleté přechodné období skončilo 31.5.2017.
V současné době jsme již v plně systému CLP a všechna přechodová období již skončila. Systém CLP už platí pro látky i směsi a v BL se neuvádí žádná klasifikace podle starých systémů DSD (látky) a DPD (směsi).

Bezpečnostní listy s uvedenýma oběma klasifikacemi DSD/DPD a CLP jsou neplatné a musí se revidovat, tzn. odstranit z nich všechny údaje o starých klasifikací (DSD/DPD). Rovněž musí odpovídat nařízení komise (EU) 2020/878.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH