pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 29.01.2021
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Bezpečnostní listy v jiných jazycích

Používaný program ChemGes je koncipovaný modulově, takže může obsahovat samostatné jazykové moduly pro vydávání bezpečnostních listů v různých jazykových verzích.

Na začátku byl program vybavený pouze českým jazykem, takže nebylo možné vydat český bezpečnostní list i v jiné jazykové verzi. Od března 2014 je program doplněný o anglický jazykový modul, v roce 2016 přibyl slovenský a německý modul. Němčina bude plně aktivována v roce 2020.

Vložený jazykový modul vždy obsahuje soubor základních textů v daném jazyku. Další, v průběhu používání programu individuálně doplněné české texty, se musí vždy ještě přeložit a vložit do databáze programu.

To znamená, že hotový český bezpečnostní list jde jednoduše vydat i v další jazykové verzi. Jedinou podmínkou vydání další verze je to, že v programu musí být uloženy všechny použité české texty také v příslušném překladu. V praxi je ale často situace, že jednotlivé dokumenty obsahují mimo všeobecně používaných formulací ještě specifické a individuální texty, které se jinde neopakují, a proto nejsou v programu obsažené.

Tyto speciální texty jsou potom překládány pro konkrétní bezpečnostní listy vlastními prostředky, případně překladatelskou agenturou, která disponuje překladatelem se zaměřením na chemickou legislativu. Následně ještě procházejí kontrolou a sladěním s již obsaženými texty. Tím je dodržena potřebná odbornost vloženého textu a jednotnost terminologie v celém textu.

Jazykové varianty: GB - SK - DE

V současné době je možné sestavovat tyto jazykové varianty bezpečnostních listů:
1. anglická verze (GB)
2. slovenská verze (SK)
3. německá verze (DE)

Jednotlivé cizojazyčné verze automaticky obsahují lokální předpisy pro danou zemi (Velkou Británii, Slovensko, Německo). Jsou to hlavně hodnoty expozičních limitů v pracovním prostředí a biologické limitní hodnoty pro oddíl 8.

Případně je možno tyto hodnoty ještě rozšířit o hodnoty pro jiné země. To může být vhodné, pokud je potřeba bezpečnostní list vydat např. v angličtině, ale je určený pro jinou zemi, kde mají odlišné lokální předpisy pro pracovní prostředí od těch anglických.

Cizojazyčný bezpečnostní list má vždy základ v české verzi, ale ta se nemusí vydávat. Jinak řečeno, vydání cizojazyčné verze není podmíněno vydáním i české verze dokumentu. Vše záleží na individuálních požadavcích zadavatele.

V cizojazyčných verzích nejsou žádné odkazy na českou legislativu, ale na evropskou a na národní nebo lokální předpisy dané země.

Bezpečnostní listy v jiných jazycích jsou vhodné např. pro zahraniční odběratele českých chemických produktů. Ti mohou tyto dokumenty rovnou použít pro export, nebo je mohou použít jako podklady na vytvoření svých upravených bezpečnostních listů nebo i dalších jazykových variant v té zemi. Českému originálu by cizině nerozuměli, ale s anglickou nebo německou verzí nemají žádné problémy.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH