pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 29.01.2021
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Klasifikace látek a směsí (L/S)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 platné od začátku roku 2009, hlavy II, III a IV se použily pro látky od 1.12.2010 a pro směsi od 1.6.2015.

Toto nařízení bylo od jeho vydání více než 10x novelizováno nařízeními Komise a další novelizace určitě budou následovat. Bohužel neexistuje žádné aktualizované znění tohoto nařízení, ale alespoň je občas vydáváno v Ústředním věstníku EU jakési konsolidované znění nařízení CLP. Poslední je k 1.3.2018. Vydavatel ale za jeho obsah nenese jakoukoliv odpovědnost, takže je to jen dokumentační nástroj.

Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek
Tento seznam je uvedený v příloze IV a je tabulce se seznamem nebezpečných látek. Zůstala jen tabulka 3 s klasifikací látek v CLP. Tabulka 3.2 se starou klasifikaci DSD byla již zrušena.

Klasifikace nebezpečnosti látky nebo směsi se prakticky vyjadřuje 2 definicemi:
- třída nebezpečnosti, např. hořlavá kapalina
- kategorie nebezpečnosti, např. 1
zápis nebezpečnosti vypadá takto: Flam. Liq. 1 POZOR! I u nás se používají anglické zkratky!

V příloze I nařízení CLP jsou stanovena kritéria pro klasifikaci do tříd nebezpečnosti a jejich členění a doplňková ustanovení o možných způsobech plnění těchto kritérií.

Pozdější aktualizace nařízení CLP některá klasifikační kritéria, H a P věty změnila!

Požadavky na obsah štítku L/S

Obecná pravidla jsou uvedena v článku 17, v dalších článcích (18 - 33) jsou podrobné pokyny.

Výstražné symboly nebezpečnosti
Článek 19 specifikuje pravidla pro uvádění výstražných symbolů na štítku, článek 26 zase jejich vzájemné možné kombinace. Vzory symbolů jsou uvedeny v příloze V. Symbol má pokrývat alespoň 1/15 plochy štítku.

Signální slovo
Článek 20. Jsou dvě, NEBEZPEČÍ a VAROVÁNÍ. Uvádí se ale vždy jen jedno. To první má větší váhu, takže pokud se použije, to druhé odpadá.

Standardní věty o nebezpečnosti
Článek 21. H-věty. Jejich znění musí být v souladu s přílohou III. Počet není omezený.

Pokyny pro bezpečné zacházení
Článek 22. P-věty. Jejich znění musí být v souladu s částí 2 přílohy IV. Obvykle stačí 6 vět.

Doplňkové údaje
Článek 25. Především EUH-věty podle přílohy II a další doplňující údaje k nebezpečnosti nebo používání produktu.

Pravidla pro uvádění chemického názvu nebezpečných látek na štítku
Článek 18, odst. 3b) specifikuje pravidla pro uvádění názvů obsažených látek, které přispívají ke klasifikaci směsi. Maximálně stačí uvést 4 látky a nemusí se k nim připojovat žádná identifikační čísla.

Rozměry štíků
Rozměry štítků v závislosti na velikosti obalů výrobku zůstaly beze změny. Jsou v tab. 1.3.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH