pozadí
ČESKÉ BEZPEČNOSTNÍ LISTY
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2015/830
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 06.01.2017
Číslo verze: 3
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Oznamovací povinnost do Registru CHLAP

Chemický zákon v § 22, odst. 1 uvádí:
Dovozce nebo následný uživatel, který jako první uvádí na trh EU na území ČR směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tuto směs poprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví (MZ) informace o jejich vlivu na zdraví včetně informací o jejím úplném složení a fyzikálně-chemických vlastnostech v elektronické podobě a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Chemický zákon v § 22, odst. 2 uvádí:
Dodavatel, který na území ČR uvádí na trh směs z jiného členského státu EU, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tuto směs poprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví (MZ) informace o jejím vlivu na zdraví včetně informací o jejím složení a fyzikálně-chemických vlastnostech obsažených v BL v elektronické podobě a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Oznamovací povinnost se vztahuje na směsi nakupované v zemích EU a uváděné na trh v ČR!

Oznamovací povinnost se vztahuje na směsi obsahující detergenty, a to i na ty, které nejsou klasifikované jako nebezpečné. Zapisované údaje jsou obsažené v datovém listu složek podle odstavce C, přílohy VII, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech (novelizace č. 907/2006).

Rozsah informací stanoví prováděcí vyhláška.

Prováděcí vyhláška č. 61/2013 Sb.

Vyhláška č. 61/2013 Sb. o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají nebezpečné vlastnosti, a o detergentech s platností od 15.3.2013 upřesňuje §22 chemického zákona.

Vlastní vyhláška je velice stručná a neobsahuje žádné konkrétní údaje, odkazuje na své 2 přílohy. V nich jsou již uvedené některé požadované údaje, avšak žádné podrobnosti a ani termíny pro oznámení současných produktů.

Podle této vyhlášky postupují dovozci nebo následní uživatelé, kteří poprvé uvedli na trh EU na území ČR chemické směsi po nabytí účinnosti chemického zákona. Nyní už není požadovaný přepis celého BL do webového formuláře, ale jen vybraných údajů. Některé jsou povinné, některé jsou překvapivě nepovinné. Jako přílohu lze vložit také celý dokument v pdf formátu.

Oznamovatel se musí nejprve do Registru CHLAP (Registr chemických látek a prostředků) na stránkách MZ registrovat. Po přidělení přístupových údajů potom může vkládat informace o nebezpečných směsích, detergentech a biocidech.

K vyhlášce existuje Metodický pokyn MZ se dvěma přílohami. Pokyn obsahuje základní informace o vyhlášce včetně termínu pro splnění informační povinnosti, který ve vyhlášce chybí. První příloha podrobně popisuje rozsah poskytovaných informací o nebezpečných směsí a o detergentech. Druhá příloha obsahuje formu elektronické podoby informací a datovém rozhraní (XML strukturu dat).
Pokyn je dostupný na webu MZ.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH