pozadí
ČESKÉ BEZPEČNOSTNÍ LISTY
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2015/830
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 06.01.2017
Číslo verze: 3
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Přepravní předpisy

Klasifikaci výrobku podle přepravních předpisů provádí výrobce, případně bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí dle směrnice 96/35/ES a navazujících národních předpisů.

Nařízení REACH předepisuje uvádět v BL u jednotlivých druhů přeprav tyto informace:
- číslo UN,
- třída nebezpečnosti,
- název látky pro přepravu,
- obalová skupina,
- látka znečišťující moře,
- další použitelné údaje.

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Aktuální verze je platná od 1.1.2015.

Tento předpis je nejdůležitější, protože doprava zboží po silnici je využívána prakticky vždycky.

Verze ADR 2015 je harmonizována se systémem GHS. Např. jsou sjednocené třídy nebezpečnosti hořlavých látek podle bodu vzplanutí. Důležitá změna je v zavedení nové značky
"Ryba a strom" Symbol Ryba a strom, kterou se musí od 1.7.2009 povinně označovat přepravované zboží klasifikované čísly UN 3077 a UN 3082. Pro zboží, které obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí, se tato povinnost zavádí od 1.1.2011.

Další verze předpisů ADR se plánuje k vydání na začátek roku 2017. Měl by tím být zachován dvouletý cyklus vydávání předpisu ADR.

Ostatní předpisy

V oddíle 14 bezpečnostního listu, Informace pro přepravu, se uvádějí přepravní předpisy ADR/RID (přeprava na silnici/železnici), IMDG (přeprava na moři), ICAO/IATA (letecká přeprava) a je možné uvést i ADN (vnitrozemská vodní přeprava).

RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí. Aktuální verze je platná od 1.1.2015.
Předpisy pro dopravu na železnici se prakticky shodují s předpisy pro silnice a proto jsou uváděny dohromady v jednom odstavci.

IMDG - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po moři. Aktuální verze 37-14 byla vydaná 1.1.2015, platí od 1.1.2016.
Předpisy pro přepravu po moři v našem vnitrozemském státu nejsou příliš důležité, ale také se uvádějí v bezpečnostním listu, pokud je výrobek klasifikovaný UN kódem.

ICAO/IATA - Předpisy pro mezinárodní leteckou přepravu nebezpečných věcí. Aktuální verze je 57. vydání IATA DRG manuálu předpisů nebezpečného zboží pro rok 2016. Předpisy se používají hlavně v Evropě a Asii. ICAO TI se používá v Americe.

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. Aktuální verze je platná od 1.1.2015.
Předpisy ADN se běžně neuvádějí v bezpečnostním listu, ale je možné je tam doplnit. Aktuální verze předpisu je z roku 2015.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH