pozadí
ČESKÉ BEZPEČNOSTNÍ LISTY
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2015/830
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 06.01.2017
Číslo verze: 3
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Český chemický zákon (platí od 1.1.2012)

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a o chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) zapracovává příslušné předpisy EU do české legislativy. Nyní jsou již české chemické předpisy úplně v souladu s evropskou chemickou legislativou.

Zákon začleňuje evropské předpisy (směrnice a nařízení) a upravuje práva a povinnosti právnických osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení, balení, označování, uvádění na trh, používání, dovozu a vývozu chemických látek nebo látek v přípravcích a předmětech a při klasifikaci, zkoušení, balení a označování chemických přípravků na území ČR.

Zákon se nevztahuje na: léčiva, krmiva, potraviny a tabákové výrobky, kosmetické prostředky, jaderné materiály, omamné a psychotropní látky, zdravotnické prostředky, nerostné suroviny, některé veterinární přípravky, výbušniny, odpady, přepravu a distribuci plynu ve veřejném zájmu a přepravu chemických látek a přípravků.

Chemický zákon č. 350/2011 Sb. zatím nebyl novelizován, ale od 31.5.2015 pozbyla platnost řada jeho částí.

Formu a obsah BL určuje nyní už jen nařízení EP a R (ES) č. 1907/2006 (REACH) v jeho novelizačním nařízení Komise (EU) č. 2015/830.

Klasifikaci, klasifikaci a balení látek a směsí určuje nařízení EP a R (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Zrušené části chemického zákona

Ustanovení hlavy II (§ 3 - 16) - klasifikace, balení a označování. Tyto záležitosti přešly na evropské nařízení REACH a CLP.

Některá ustanovení § 34 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. Jsou to odstavce 5, 6 písmeno d) až g), 16, 19 a 20 písmeno b) a d).

 

Zůstává v platnosti

Vše ostatní. Velice důležitý je § 20 - Oznamovací povinnost.

Ta platí pro směsi uváděné na trh EU na území ČR. Týká se to ale těch směsí, které jsou klasifikované jako nebezpečné, resp. které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví. Takže není potřeba oznamovat směsi nebezpečné jen pro životní prostředí.

Dále se oznamují směsi s obsahem detergentních látek, a to i směsi, které nejsou klasifikované jako nebezpečné. Potřebné údaje jsou ale uvedené pouze v datovém listu složek podle přílohy VII, písmeno C, nařízení EP a R (ES) č. 648/2004 v platném znění.

Pokud je směs klasifikovaná jako nebezpečná podle výše uvedených kritérií a obsahuje detergentní látky, oznamuje se podle údajů z bezpečnostního listu. Je to vyšší nebezpečnost a má proto přednost.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH