pozadí
ČESKÉ BEZPEČNOSTNÍ LISTY
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2015/830
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 06.01.2017
Číslo verze: 3
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
NABÍDKA SLUŽEB Studia2K

Sestavování českých bezpečnostních listů podle zahraničních originálů
# přizpůsobení na českou legislativu
# harmonizované provedení BL
# rozšířené provedení BL o scénář expozice (SE)
# provedení podle nařízení EP a R č. 1907/2006
# formulář BL odpovídající nařízení č. 2015/830
# aktualizace informací o přepravě (ADR 2015)
# možnost umístění loga/obrázku do BL
# sestavení BL ve specializovaném software
# klasifikace chemických látek podle GHS (CLP)
# další jazykové varianty BL - SK, GB, DE

Revize českých bezpečnostních listů
# při změnách chemického složení produktů
# při změnách legislativy
# při změnách podnikatelských subjektů

Sestavování nových bezpečnostních listů podle zadaných údajů
# chemická klasifikace směsi
# výpočet ohrožení vod (německé)
# vyhledání toxikologických informací
# vyhledání ekotoxikologických informací
# stanovení přepravních informací

Tvorba štítků chemických výrobků
# návrhy textů z hlediska české legislativy
# doplnění údajů o likvidaci odpadů z obalů
# doplnění údajů o detergentech a biocidech
# grafické návrhy kompletních štítků
# vypracování výstupních tiskových podkladů

Splnění oznamovací povinnosti
# oznamování (zápis) údajů z BL na web MZ
# oznamování (zápis) detergentů na web MZ
# oznamování (zápis) biocidů na web MZ

AKTUALITY (aneb co je nového)

Všechny klasifikace už jen v CLP!
To už platí to už od 1.6.2015.
Český chemický zákon č. 350/2011 Sb. se k tomuto datu zredukoval tak, aby byl v souladu s nařízením CLP. Zkončila platnost hlavy II, což jsou §3 - §16, a potom ještě některé další §.

Pozor ale na ohlašovací povinnost podle §22 pro nebezpečné chemické směsi, detergenty a biocidy zůstává! Na tom se bohužel nic nezměnilo, pouze byl v polovině roku 2015 spuštěný nový Registr chemických látek a prostředků, který více odpovídá systému CLP. Ale formuláře jsou pořád ještě ne uživatelsky přátelské. Některé údaje se formuláře vkládají komplikovaně a nejsou přehledně zobrazované. V připojené databázi chemických látek nejsou uvedené klasifikace podle CLP, takže ty se musí vkládat ručně.

Nařízení CLP
Pro klasifikaci, označování a balení tedy určuje už jen Nařízení EP a R (ES) č. 1272/2008. Pozor ale na to, že do 31.5.2015 vyšlo několik "novelizací" formou nařízení komise (EU), a ty docela dost mění původní nařízení. Nejdůležitější jsou NK č. 286/2001 a NK č. 487/2013, pro směsi vstupují v platnost právě také 1.6.2015.

Bohužel není žádné oficiální kompletní znění nařízení CLP, existuje pouze konsolidované znění k 1.1.2016. Změny je potřeba vyhledávat ve všech vydaných NK. Změn je dost, byly zrušeny některé H a P věty, zavedly se nové a rovněž jsou i drobné změny v textech vět, které zůstaly. Také se rozšířila variabilita některých vět, uživatel si může lépe vybrat některou z nabízených možností.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH
© 2017 Webdesign Studio2K.cz, Tel.: +420 354 526 677. Všechna práva vyhrazena! Testováno na: MS IE 11.x; MS Edge; Mozilla Firefox 43.x; Google Chrome 46.x.